Vad är redovisning?

Redovisning är en viktig del av ett företags ekonomiska hantering. Det innebär att dokumentera och sammanställa företagets ekonomiska information, vilket inkluderar bokföring och andra relevanta uppgifter. Syftet med redovisning är att ge en grundläggande bild av företagets verksamhet och resultat. Detta avgör till exempel hur näringsverksamheten ska beskattas och i aktiebolag ligger en granskning av redovisningen som grund för beslut om styrelsens och den verkställande direktörens ansvarsfrihet, samt eventuell vinstutdelning.

Bokföring och redovisning

Redovisning är en bredare term än bokföring, även om termerna ofta används synonymt. Bokföring innebär att registrera företagets fakturor, kvitton och andra underlag fysiskt eller digitalt enligt bokföringslagens kontantmetod eller faktureringsmetod. Alla affärshändelser ska bokföras löpande, så kallad grundbokföring, men även i en systematisk ordning efter konton. Till varje affärshändelse ska det finnas en verifikation som visar att transaktionen genomförts.

Redovisning inkluderar vanligtvis bokslut, deklaration och rapportsammanställningar som kan ligga till grund för beslut om verksamhetens utveckling. För större företag är det ofta nödvändigt med en oberoende revisor som granskar redovisningen och bedömer om den ger en rättvisande bild av företaget. Vilka delar av redovisningen som ska genomföras enligt bokföringslagen och årsredovisningslagen varierar beroende på företagsform och omsättning. Redovisning ska alltid ske enligt god redovisningssed, vilket innebär att redovisningen ska ske enligt lagar, rekommendationer och vedertagen praxis.

Extern och intern redovisning

Redovisning brukar delas upp i extern och intern redovisning. Den externa redovisningen är företagets offentliga redovisning som ska ge en grundläggande och rättvisande bild av företagets situation för en bestämd tidsperiod. Den visar på verksamhetens utveckling, balans och resultat och kan vara intressant för intressenter utanför företaget. Den interna redovisningen används inom företaget som underlag för verksamhetens styrning, kontroll och utveckling.

Som VD och grundare av Categoria Group AB, är Anton känd för sitt engagemang i att leda företaget mot nya höjder och för att införa innovativa lösningar inom redovisningssektorn. Med en gedigen kunskap i branschen och en passion för utveckling, bidrar Anton med expertis och värdefulla insikter till såväl företaget som dess klienter.